Guide till gravfältet

VETTERYD

En rundvandring på gravfältet

För att bäst uppleva platsens atmosfär börja med att gå till ”A” på kartan, framför vikingastugorna.

Flisstensskeppen här byggdes ca 550 e.Kr. De användes återkommande för begravningar i 10-15 generationer; i ca 400 år. Både män och kvinnor och troligen också barn. Om trälarna också begravdes här är svårt att veta. Det är brandgravar dvs kropparna är kremerade. Kremeringen skedde troligen hemma vid gården. Många små brandhärdar i skeppen som innehåller mest förkolnade djurben var kanske grillplatser för begravningsfesten eller rituella offerplatser. Det största skeppet är 25 meter långt och 8 meter brett och undersöktes 1955. Aska är strött i hela skeppet och även utanför det. Dessutom finns det 11 st gravgropar – individuella gravar med gravgåvor som glaspärlor, broscher, knivar, pilar, sländor etc. Dessa har varit markerade med en liten påle eller sten. Troligen husfolkets personliga gravar. Skeppet har tidigare också haft en ”roddarbänk” av stenar på tvären

Fortsätt till "E"  – det finaste skeppet, Följ stigen och ta av åt vänster vid krönet.

E Finaste skeppet

Se hur fint det rider på den stora vågen! Slå dig ner exempelvis på stenarna intill. Föreställ dig ett begravningssällskap strö aska, gräva en grop för gravgåvorna. De festar på grisen man grillar och mjödet man dricker. Barnen leker bland stenarna. Men det är knappast sjökapten man leker som dagens barn skulle gjort – inte många ens bland de vuxna hade sett ett riktigt skepp i verkligheten.


Fortsätt till "F" längst bort i västra kanten av gravfältet om du orkar se mera. Annars följ stigen tillbaks och vik av till den högsta stenen "G".

F Kristet skepp?

Detta skepp står i öst-västlig riktning och är inte som de andra i nord-syd. Kan det bero på kristen påverkan? Kristus väntas återkomma från öster. Kristna gravar riktas med huvudet mot väster. I så fall har detta skepp i utkanten av fältet inte tillkommit förrän på 900-talet. Det är inte undersökt så vi vet inte om det kanske innehåller skelettgravar. Många vikingar var kristna efter att ha rest söderut på sina handels- och plundringsresor. De hade sett de ståtliga katedralerna och klostren och imponerats och påverkats. En del hade primsignats (låtit sig välsignats i Jesu namn) för att få handla på kristna handelsplatser exempelvis Dorestad.


Fortsätt nu tillbaks till "G" den högsta stenen på gravfältet

G Högsta stenen

Även de solitära bautastenarna har varit familje- eller gårdsgravar. Denna den högsta stenen har undersökt. Kring den fanns aska utspridd och flera gravgropar och brandhärdar hittades. Stenen är 3 meter lång och sticker upp 2,4 meter över nuvarande marknivån. 

Krama stenen och ta farväl till De dödas andaras hed – Vetteryd.


Tack för besöket och välkommen tillbaks!

D Största skeppet

A Överblick

För att bäst uppleva platsens atmosfär börja med att gå till ”A” på kartan, framför vikingastugorna. Se ut över det stelnade havet med skeppen som seglar på dyningarna med de dödas liv och andar. Njut av utsikten! Tänk dig tillbaks 1000 till 1500 år till då gravfältet var en helig plats för traktens folk. Här strödde man askan efter sina döda släktingar vid sin familjegrav. Man manifesterade stolt sin stams ställning genom att bygga ett monument värdigt familjens ära.

Vart är de på väg?

Mot solen i söder – livets källa? Mot lekarna i Odens och Frejas hallar? Hem till egna gården med frö till nytt liv – barn och välsignelse?

De döda var en del av de levandes värld. De fanns i samma landskap. På åkern här intill finns spår efter flera bosättningar/ gårdar. Kanske ett trettiotal gårdar kan ha funnits inom några kilometers avstånd som alla hade sina döda här vid gårdens monument. Här levde man mitt ibland dem. Monumenten gav förankring i tid och rum. Bevis på att man var en del i en kedja av liv – minnet av de dödas storhet gav status och kraft åt de efterlevande. Vetteryd var ett kraftfält där man sådde ut de dödas aska i förtröstan på att nytt liv skulle spira.

Gå vidare till "B" – den fyrkantiga stensättningen strax nedanför i backen.

B Dödshuset

Fyrkantiga stenkretsar är ganska ovanliga. Det liknar ett hus med fyra stolpar nära hörnen som höll uppe ett tak. Men det fanns ingen dörr. Man har tidigare trott att sådana här sk "dödshus” var ett slags begravningskapell där ritualer och fester hölls. Vid undersökningen 1956 fann man brandhärdar med djurben som bekräftar att så också var fallet men liknande ”grillplatser” fanns i alla utgrävda skeppen. Även den fyrkantiga stensättningen visade sig vara en gravplats med utspridd aska. Det fanns dessutom en grop med askan av en förnäm kvinna av gravgåvorna att döma.(Den stora gropen th på bilden) Hon begravdes här på 800-talet. Strax utanför dödshuset fann man också en kistgrav med ett obränt skelett – kanske en främmande person med annan sed.


På andra sidan vägen finns ett skepp som undersökningen 1956 visade ha rests över tidigare gravar. Troligen är det en stormansgrav från 800-talet efter en hövding på vikingatiden. Han verkar ha kremerats här i skeppet – en ca 3m stor och 1 dm djup brandhärd finns i centrum av skeppet. Men gravgåvorna var plundrade. Men liksom i de andra gravarna har flera generationer begrafts här.

De runda klumpstenarna är från trakten medan de vassa flisstenarna i de flesta andra skeppen måste ha bearbetats eller fraktats hit. 

Öster om skeppet fann man en boplats och en fornåker från yngre stenåldern.


Fortsätt till "D" genom att gå över stettan och följ stigen fram.

En teori är att det kommit folk från Centraleuropa till Vetteryd vid 400-talet. Man har funnit deras offrade hästutrustningar utmed dåtida vägen ca 300 meter söder om gravfältet. Ytterligare en skelettgrav hittades där nya vägen nu går – en man tillsammans med svärd och hund. Faktum är att det finns en sten med en hästliknande relief alldeles intill här. Ser ni den?

Gå vidare till "C" – skeppet söder om parkeringen mellan vägarna

C Stormannagrav?